يادداشت به قلم خبرنگار نوید شاهد ایلام؛
نويد شاهد - ملاک برتری انسان بر سایر موجودات، اندیشه و تفکر اوست و در اندیشۀ او نگرشش به زندگی، مرگ و جاودانگی نهفته است. نگرش مثبت به زندگی، از امتیازات اندیشه های سلیم است و نگرش منفی یا منفی‌گرایی در بخش عمده‌ای، پیامدهای نابهنجاری را به دنبال خواهد داشت و گاه انسان را از مسیر صحیح زندگی به بیراهه‌های گمراهی می‌کشاند.
عبادت و تمرین حضور خداوند راهی برای کاهش استرس ناشی از کرونا

به گزارش نويد شاهد ايلام؛  ملاک برتری انسان بر سایر موجودات، اندیشه و تفکر اوست و در اندیشۀ او نگرشش به زندگی، مرگ و جاودانگی نهفته است. نگرش مثبت به زندگی، از امتیازات اندیشه های سلیم است و نگرش منفی یا منفی‌گرایی در بخش عمده‌ای، پیامدهای نابهنجاری را به دنبال خواهد داشت و گاه انسان را از مسیر صحیح زندگی به بیراهه‌های گمراهی می‌کشاند.

 از دیدگاه بسیاری از روان‌شناسان و جامعه‌شناسان، عبادت و نیایش، موجب نگرش مثبت به زندگی و کاهش ناهنجاری‌ها می‌گردد. البته این دستاورد نیکو و شیرین، در سایۀ عبادت و نیایشی حاصل می‌آید که با ادراک و توجّه و یاد حق، همراه باشد.

 گروه‌های زیادی از محققان سراسر جهان، درباره تأثیر ایمان به خدا، مذهب و محیط‌های مذهبی و آداب و رسوم دینی در سلامت روانی افراد، بهداشت روانی جامعه و بهبود بخشی بیماران روانی و مقاوم کردن افراد در برابر حوادث و وقایع دردناک و ایجاد آرامش، به نتایج مثبت و قابل توجهی دست یافته‌اند. با وجود اختلاف روش‌ها، محیط‌ها و موضوعات مورد بررسی، تقریبا