نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

زندگینامه شهدا، جانبازان و آزادگان
آرشیو

شهادت قله رفیع انسانیت است

شهادت مانند مادری است که تنها فرزندش را در آغوش می کشد.شهادت نقطه اوج و آرزوی مسلمین است. شهادت قله رفیع انسانیت است ما به آغوش شهادت می رویم و به سویش پرواز می کنیم...
شهادت یک انتخاب است

شهادت یک انتخاب است

پدرم ، مادرم و خواهران و برادران عزیزم میدانم که هرچه هستم و اگر بنده محبوبی باشم نزد خدا، بیشتر آن را مرهون زحمات شماست...

چشم در نور

حدود سه ساعت ما را با چشم باز در جلو آفتاب سوزان آسمان عراق نگه داشتند. طوری که بعد از اتمام تنبیه، چشمهایشان هیچ جا را نمی دیدند و کورمال کورمال روانه آسایشگاه شدیم...
شبهای همسنگری با شهید

شبهای همسنگری با شهید

یک شب در خواب بودم نزدیکیهای ساعت 3 شب بود که صدای مهیبی سنگر را به لرزه در آورد سراسیمه از خواب بیدار شدم و با صدای بلند شیرمحمد را صدا زدم که دیدم صدای آن از لای خمپاره بلند شد...